HlAS säännöt

TOIMINTASÄÄNNÖT

Nimi: Hämeenlinnan Ampumaseura ry
Kotipaikka: Hämeenlinnan kaupunki
Perustamisaika: 18.03.1963
Toiminta-alue: Hämeenlinna ja sen ympäristö
Kieli: Suomi

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran tarkoitus ja sen toteuttaminen

2 §
Seuran tarkoituksena on jäsentensä urheiluammuntaan tarvittavan taidon, ruumiillisen kunnon ja henkisen vireyden kehittäminen ja ylläpitämisen avulla kasvattaa heistä työkykynsä ja henkisten ominaisuuksiensa puolesta yhteiskunnalle hyödyllisiä kansalaisia, tarjota heille terveitä vapaa-ajan harrastuksia sekä edistää toiminta-alueellaan seuran tarkoituksen mukaista toimintaa.

3 §
Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. järjestämällä ampumaurheilu- ja muita liikunnallisia harjoituksia, koulutustilaisuuksia ja kilpailuja, ampumaurheilun alaan kuuluvia näytöksiä, juhlia, kerhotilaisuuksia sekä antamalla valistusta seuran tarkoitukseen liittyvissä kysymyksissä.
 2. kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ynnä muiden aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja asianomaisten elinten huomiota sekä omatoimisesti pyrkien ampumaurheilutoiminnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten kilpailujen harjoituspaikkojen ja harjoitusvälineiden hankkimiseen sekä
 3. harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

Seura voi hankkia varoja toimintansa tukemiseksi järiestämällä asianomaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia, ylläpitämällä urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus-, kirjapaino- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittäen jäsenilleen urheiluvälineitä ja asusteita.

Seuran toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen siihen osallisille eikä se saa muutenkaan muodostua laadultaan pääasiallisesti taloudelliseksi.

4 §
Suomen Ampujainliiton jäsenenä seura noudattaa Suomen Ampujainliiton sääntöjä. Suomen Ampujainliitosta käytetään näissä säännöissä lyhennettä SAL ja Hämeenlinnan Ampumaseurasta käytetään lyhennettä HlAS.

Seuran jäsenet

5 §
Seuran jäseneksi voi johtokunta anomuksesta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja SAL:n sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan vuosikokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä. jotka ovat erittäin huomattavasti edistäneet seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6 §
Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet sanotun toimikauden loppuun asti.

7 §
Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, jos hän:

 • laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen yhden vuoden ajalta,
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti,
 • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti,
 • toimii seuran ja SAL:n tarkoitusperien vastaisesti.

Erottamispäätöksestä on erotetulla oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on tehtävä kirjallisesti seuran johtokunnalle neljäntoista päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaantipäivästä kyseistä päivää lukuun ottamatta.

Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen erotetuksi seurasta vasta sitten kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Liittymis- ja jäsenmaksut

8 §
Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous vuosittain.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksua.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi:

 • jos hän on ollut seuran jäsenenä 30 vuotta, tai suorittanut kertakaikkisena suorituksena 20 vuoden jäsenmaksut,
 • tai tehnyt seuralle huomattavia palveluksia,
 • tai muiden urheilullisten taikka taloudellisten syiden takia

Seuran vuosi- ja ylimääräiset kokoukset

9 §
Seura pitää vuodessa kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous (vuosikokous) marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu em. kokouksiin on julkaistava vähintään neljätoista päivää ennen kokousta ilmoituksella paikallisessa sanomalehdessä ja seuran ilmoitustauluilla.

10 §
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle:
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
  d) ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus
 6. Esitetään tilintarkastajien lausunto
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 8. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat
 9. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa (vuosikokouksessa) käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  a) puheenjohtaja
  b) sihteeri
  c) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
  d) ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
 7. Valitaan erovuoroisten johtokunnan muiden varsinaisten jäsenten tilalle 3 täysi-ikäistä seuran jäsentä kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi sekä kaksi johtokunnan varajäsentä
 8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 9. Vahvistetaan liittymis-. jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 10. Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa, ja valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin urheilumuotoa hoitavaan jaostoon sekä muut toimihenkilöt
 11. Valitaan edustajat SAL:n vuosi- ja Hämeen Alueen kokouksiin sekä muihin HlAS:n etua valvoviin elimiin
 12. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat
 13. Kokouksen päättäminen.

11 §
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, jotka ovat antaneet aiheen kokouksen koolle kutsumiseen. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen tapahtuu samalla tavalla kuin vuosiko-koukseen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 21 päivää ennen kokousta. Ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä kun jäsenet ovat edellä mainitulla tavoin tehneet esityksen tai viimeistään 30 päivän kuluttua 7 §:ssä mainitusta vetoomuksesta.

12 §
Seuran. johtokunnan ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, valiokuntien ja toimikuntien sekä jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan heti seuraavassa kokouksessa.

13 §
Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole jonkin asian ratkaisemisesta toisin määrätty. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa tapahtuu vaadittaessa suljettu lippuäänestys.

Kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenellä sekä jokaisella liittymis- ja jäsenmaksunsa seuran kokouksen määräämänä aikana (7 §) maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Seuran hallinto

14 §
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudesta ja omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan valitut 6 muuta varsinaista jäsentä joista on puolet erovuorossa vuosittain, ensimmäisellä kerralla arvan perusteella valitut ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan, sekä 2 toimintavuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä.

Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajansa kutsusta, tai jos vähintään puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunnan tehtävänä erityisesti on:

 1. panna käytäntöön seuran kokousten päätökset
 2. johtaa ja valvoa seuran toimintaa
 3. pitää jäsenluetteloa
 4. hoitaa seuran taloutta ja vastaa varojen hoidosta
 5. laatia ja esittää kevätkokoukselle sen vahvistettavaksi seuran vuosi- ja tilikertomuksen
 6. laatia ja esittää syyskokoukselle sen hyväksyttäväksi seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 7. kutsua koolle seuran kokoukset sekä valmistella niissä esitettävät asiat
 8. toimittaa tarpeelliset tiedot seuran jäsenille
 9. hyväksyä ja erottaa jäsenet
 10. päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia ja ansiomerkkien esittämisestä
 11. ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 12. luovuttaa tilit tilintarkastajien tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on jätettävä kirjallinen lausunto sekä tilit johtokunnalle vähintään 3 päivää ennen kevätkokousta
 13. hoitaa muut esille tulevat seuran asiat
 14. nimetä tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat valmistelemaan ja hoitamaan edellä mainittuja tehtäviä.

15 §
Seuran toiminta- ja tilivuosi on tammikuun 1 päivästä joulukuun 31 päivään.

16 §
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä johtokunnan määräämän toimihenkilön kanssa.

Seuran nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

Muita määräyksiä

17 §
Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi seuran sisäistä toimintaa järjestäviä säädöksiä, perustaa alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet sekä Hanssin Jukka toimikunnan.

18 §
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran syyskokous. Päätöksen on, tullakseen voimaan, saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosaenemmistön kannatus. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

Sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.

19 §
Seuran purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä seuran syyskokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20 §
Kun seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin paikkakunnan liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.

Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 §
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.