Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY

Yleistä

Hämeenlinnan Ampumaseura ry:n (jäljempänä Seura) sääntöjen mukaisesti, on seuran tarkoituksena jäsentensä urheiluammuntaan tarvittavan taidon, ruumiillisen kunnon ja henkisen vireyden kehittäminen ja ylläpitämisen avulla kasvattaa heistä työkykynsä ja henkisten ominaisuuksiensa puolesta yhteiskunnalle hyödyllisiä kansalaisia, tarjota heille terveitä vapaa-ajan harrastuksia sekä edistää toiminta-alueellaan seuran tarkoituksen mukaista toimintaa.

Seura on Suomen Ampumaurheiluliiton (SAL) jäsenseura. Tarkoituksensa toteuttamiseksi, on Seuran kerättävä ja myös julkaista joitakin henkilötietoja (henkilötietojen ja rekisteröidyn määrittelystä ks. EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 artikla 4 alakohta 1).

Seurassa käsitellään seuraavia henkilötietoja:

  • nimi,
  • syntymäaika,
  • puhelinnumero,
  • sähköpostiosoite,
  • osoite,
  • SAL:n sääntöjen mukaiset sarjajakotiedot ja muiden ampumaseurojen jäsenyystiedot Seuran järjestämissä kilpailuissa.

Seuratoiminnassa ja kilpailutoiminnassa käsitellään osin eri tietoja (ks. jäljempänä jaksot `Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus` ja `Henkilötietojen luovuttaminen ja julkaiseminen`). Seura ei käsittele EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 ja 10 artikloissa tarkoitettuja tietoja (ns. arkaluontoiset tiedot ja rikostuomioihin liittyvät tiedot).

Rekisterinpitäjä

Hämeenlinnan Ampumaseura ry (Y-tunnus 1084337-8)
Puheenjohtaja: Mantere Jari, jari.mantere (at) destia.fi, 040 02 16 991
Sihteeri: Aaltonen Jyrki, aaltonen.jyka (at) gmail.com, 045 61 56 935

Seuran johtokunta käsittelee jäsenhakemukset ja eroilmoitukset kokouksissaan. Jäsenrekisteri ja siihen liittyvät jäsenhakemukset ja eroilmoitukset ovat Seuran toiminnanjohtajalla ja sihteerillä, sekä erikseen johtokunnan valitsema jäsenkirjuri.

Henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet

Seuran jäsenluettelo: Yhdistyslaki 11 §.

Muut tiedot: Rekisteröidyn suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Seuratoiminta

Seura käsittelee henkilötietoja jäsenluettelon ylläpitämiseksi, jäsenmaksujen keräämiseksi, jäsentiedotteiden lähettämiseksi sekä valmennusta, koulutusta ja ampumaurheiluun perehdyttämistä varten.  Ohjattuun perehdytykseen osallistuneista ja ampumaratojen käyttäjistä pidetään manuaalista luetteloa (päivämäärä, nimi, ampumalaji, laukaisumäärä) ratojen käyttöasteen selvittämiseksi, jäsenhakemusten käsittelyä varten sekä ampuma-aselain 45 §:ssä tarkoitetun ampuma-asekouluttajan todistuksen antamista varten.

Kilpailutoiminta

Henkilötietoja käsitellään kilpailuihin osallistumista ja niiden järjestämistä varten sekä kilpailujen tuomari-, toimitsija-, erä- ja tulosluetteloiden vahvistamiseksi. Näitä henkilötietoja ovat:

  • Kilpailijoiden nimet,
  • seura ja 
  • sarjajakotiedot

Lisäksi käsitellään kilpailujen toimihenkilöiden nimiä ja yhteystietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Seuralta pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojensa oikaisemista. Rekisteröity voi myös pyytää tietojensa poistamista sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita. Sen varmistamiseksi, että tietoja ei anneta ulkopuolisille tai muuteta ulkopuolisen aloitteesta, Seuran on voitava tunnistaa pyynnön esittäjä luotettavasti.

Pyyntö osoitetaan Seuran sihteerille, jäsenkirjurille tai puheenjohtajalle, joiden yhteystiedot on ilmoitettu edellä ja myös Seuran internetsivuilla.

Rekisteröity voi tehdä valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu) valituksen, jos Seura ei toimita pyydettyjä tietoja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön tekemisestä.

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn ja julkaisemiseen. Tapauksesta riippuen peruuttaminen voi kuitenkin muodostaa esteen harrastus- tai kilpailutoimintaan osallistumiselle.

 

Henkilötietojen luovuttaminen ja julkaiseminen

Jokainen voi tarkistaa omat jäsenrekisteritietonsa. Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille pois lukien SAL:lle sen ohjeiden mukaisesti toimitettavat jäsentiedot.

Seuran johtokunnan määräämälle henkilölle voidaan asemansa tai tehtävänsä vuoksi antaa johtokunnan päätöksellä oikeus käsitellä tehtävän hoitamisessa tarpeellisia henkilötietoja. Tällainen asema tai tehtävä voi olla esimerkiksi seuran sihteerillä, rahastonhoitajalla, jaostojen vetäjillä, tiedotusvastaavalla, valmentajilla, asevastaavalla, ampuma-asekouluttajilla, ammunnan ohjaajilla ja kilpailujen toimihenkilöillä.

Seuran johtokunnan jäsenten, jaostovetäjien, kilpailutuomareiden ja -toimitsijoiden ja muiden vastaavien vastuu-/yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot sekä menestyneiden ampujien nimi julkaistaan tai voidaan julkaista Seuran toimintakertomuksessa, ilmoitustaululla ja internetissä.

Kilpailijoiden nimet, seura, sarja, eräluettelo ja tulokset voidaan julkaista Seuran ilmoitustaululla ja internetissä. Kilpailujen tulokset (ml. nimi, sarja, seura) voidaan luovuttaa tiedotusvälineille. Lisäksi noudatetaan SAL:n Kilpailutoiminnan yleissääntöjen ja ohjeiden tulospalvelua koskevia määräyksiä.

Päivitetty
14.9.2022