Ahveniston säännöt

Aseiden käytön turvallisuusvaatimukset


Kullekin ampumakeskukselle tulee laatia järjestyssäännöt, joissa määrätään radan käytöstä ja käytön rajoituksista. Ampumalajien kilpailusäännöissä on määräykset siitä, miten asetta tulee ampumaradalla käsitellä.

Ladatun aseen kanssa liikkuminen on ehdottomasti kielletty, ellei kilpailun luonne sitä edellytä.

Asetta pitää kantaa ja kuljettaa sitä varten valmistetussa suojuksessa tai kotelossa/laukussa.

Aseen saa ladata patruunoilla vasta ampumapaikalla ammunnan johtajan komennolla.

Ampumakilpailujen aikana kilpailujen toimihenkilöt valvovat aseiden käyttöä kilpailusääntöjen mukaisesti. Jokaisen ampujan on lisäksi tunnettava kilpailusäännöt.

Muiden radalla ampuvien on yksin sekä ryhmässä harjoitellessaan käsiteltävä aseitaan huolellisesti ja varovaisuutta noudattaen radan järjestyssääntöjen edellyttämällä tavalla.


Tärkeimpiä asioita ovat mm. seuraavat:

– Aseen (tyhjänkin) saa suunnata vain tauluja kohti

– Ampumalinjan etupuolelle saa mennä vain silloin, kun kaikki radalla olevat ampujat ovat laskeneet aseensa ampumapöydälle ja ottaneet patruunat pois niistä

– Aseisiin ei saa koskea silloin kun henkilöitä on tauluilla

– Toisen aseeseen ei saa koskea ilman omistajan lupaa

– Radalla saa ampua vain sallituilla ase- ja patruunatyypeillä

– Maalitaulut on sijoitettava vain taulurivistön taululaitteiden tasoon

Ammunta on keskeytettävä heti, jos

-ampumapaikan etupuolella todetaan asiaankuulumatonta liikettä

– viestiyhteys näyttösuojaan katkeaa

– ampumapaikan etupuolella syttyy tulipalo

– ihminen, eläin (poro, vast), ajoneuvo havaitaan ampumapaikan etupuolella

– syntyy muu ampumaturvallisuuteen vaikuttava virhe

Vaaran huomannut on tällöin velvollinen huutamaan SEIS, jolloin ammunta on heti keskeytettävä.


 

Ampumaradan järjestyssäännöt

 1. Tervetuloa Hämeenlinnan Ampumaseura ry:n, ampumaradalle (Ahveniston ruutiaserata)
 2. Radalla saa ampua ainoastaan .22 cal, .32 cal ja .38 cal patruunoita käyttäen. Kivääripuolella vain .22 cal.

Vaippa ja puolivaippaluotien käyttö on ehdottomasti kielletty!

 1. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan sekä huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta häiriöitä.
 1. Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtii ensisijassa radan pitäjän hyväksymät tai määräämät valvojat.

Valvojien antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.

 1. Ampumaradalla saavat  varsinaisten kilpailujen ulkopuolella harrastaa urheiluammuntaa (tähän seuran nimi) jäsenet ja muut yksityiset henkilöt sekä yhdistykset, joille radan pitäjä on antanut tai antaa luvan.
 1. Kilpailuun ja harjoitukseen (enemmän kuin yksi ampuja) on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa johdettaviensa tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä ampumaradalla.
 1. Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella mille asianomainen erityisrata on tarkoitettu.

Ratalaitteisiin tahallisesti ammuttu laukaus on kielletty, jonka aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen korvaamaan.

 1. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla ja rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna tai mahdollisuuksien mukaan kuljetuskoteloon sijoitettuna.
 1. Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan.
 2. Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.
 3. Radan teknillisiä laitteita on lupa asentaa, muuntaa tai huoltaa vain niillä henkilöillä, jotka radan pitäjä on siihen määrännyt tai oikeuttanut.
 1. Yleisö, joka seuraa kilpailuja tai harjoituksia rata-alueella voi liikkua esteettä yleisölle varatuilla alueilla ja paikoilla. Ratojen kulissoiduille tai muuten merkityille vaara-alueille meneminen on kaikilta kielletty, jollei siihen ole annettu erityistä lupaa.
 1. Kuulonsuojaaminen on suositeltavaa ja jokaisen terveyden kannalta välttämätöntä
 2. Ampujan suositellaan käyttävän suojalaseja ammunnan aikana
 3. Asiattomien oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.
 4. Mikäli ampujalla ei ole kilpailulisenssiä, niin hänellä tulisi olla HARRASTAJAVAKUUTUS, koska seuratoimintavakuutus ei korvaa harjoitus- tai kilpailutoiminnassa ampujan saamia tai aiheuttamia vahinkoja.

TURVALLISUUDEN TAKEENA ON SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN!


Toiminta ampumaradalla

Saapuessasi radalle:

 • ilmoita vahtimestarille tai vastaavalle laji, jota haluat ampua,
 • merkitse nimesi ratapäiväkirjaan,
 • tutustu ratakohtaisiin erikoismääräyksiin
 • totea ampumapaikan kunto
 • maksa ratamaksu ja taulumaksut
 • huolla aseesi sitä varten varatussa paikassa ja siirry ampumapaikalle,
 • tarkasta, ettei vaara-alueella ole ketään
 • tutustu laitteiden käyttöohjeisiin
 • suojaa kuulosi ammunnan aikana
 • suorita ampumisesi hyvää ratakuria ja järjestystä noudattaen
 • tarkista ase ammunnan päättymisen jälkeen
 • huomioi muiden ampuminen

Poistuessasi ampumapaikalta:

 • varmistu siitä, että aseesi on lataamaton,
 • kokoa välineesi, käytetyt taulut, tyhjät patruunakotelot, hylsyt ja muut roskat sekä sijoita ne niille varattuun paikkaan,
 • lajittele jätteet
 • paikkaa useampaa käyttöä varten tarkoitetut taulut ja sijoita ne niille varattuun paikkaan,
 • huolehdi muutenkin siitä, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon. Näin edistät omaasi ja tovereittesi viihtyisyyttä radalla
 • lukitse mitä olet avannut
 • sammuta tarpeettomat virrat
 • tarkkaile, huomauta ja ilmoita mahdollisesta asiattomasta toiminnasta ampumaradalla
 • ilmoita laitevioista ja ongelmista ampumaradan vahtimestarille
 • merkitse nimesi kohdalle radalta poistumisaika

Jos havaitset radalla rikkonaisen ratalaitteen tai muun epätavallisen tai virheellisen seikan, ilmoita siitä välittömästi vahtimestarille.

Näiden ohjeiden rikkoja voidaan valvojan toimesta poistaa rata-alueelta ja määrätä korvaamaan aiheuttamansa vahinko. Rangaistusseuraamuksen laiminlyöjä voidaan määrätä Hämeenlinnan Ampumaseuran hallituksen päätöksellä menettämään yhdistyksen jäsenoikeutensa tai, jollei hän ole Hämeenlinnan Ampumaseuran jäsen, menettämään oikeutensa rata-alueelle pääsyyn.

TURVALLISUUDEN TAKEENA ON SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN!